Velkommen til SIV ING CK AS

Rådgivende ingeniører innen bygg og anlegg

med over 16 års arbeidserfaring... ferdig utdannet fra NTNU i Trondheim i 2002.

 

                                        

Vi har sentral godkjenning:

 

Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1

 

Fram til 09.02.2022

 

                    Organisasjonsnr: 999 529 216

 

                                     post@sivingck.no

All e-post henvendelser blir besvart innen 48 timer (2 virkedager) fra den er mottatt.

                             Timepris kr 800,- eks. mva. 

Eksempler på prosjekter

Enkle prosjekt                          10 - 20 timer

Litt kompliserende prosjekt      20 - 50 timer

Kompliserende prosjekt            50 timer og utover

§ 17-2. Overgangsbestemmelser

(1) For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge denne forskriften eller bestemmelsene i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk. Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak.

(2) Kommunen kan etter søknad tillate at forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019. Dette gjelder kun for tiltak der prosjektering er påbegynt før 1. juli 2017 og der bruk av forskriften vil føre til omfattende og kostbare endringer.

Til første ledd

Veiledning

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften er gitt en overgangsperiode på ett og et halvt år. Frem til 1. januar 2019, kan prosjektet velge om det vil følge denne forskriften eller TEK10. Prosjektering av tiltak er normalt kommet langt før søknad om tillatelse er klar til å sendes kommunen. Det er derfor gitt overgangsbestemmelser for å redusere tidsbruk, ulemper og kostnader til omprosjektering som følge av endret regelverk. Søknader som kommer inn til kommunen fra og med 1. juli 2017 og før 1. januar 2019, kan prosjekteres etter ny forskrift eller etter TEK10. Med søknad menes rammesøknad eller ettrinnssøknad. Tiltakshaver kan velge hvilket regelverk som skal legges til grunn for tiltaket, men det åpnes ikke for at bestemmelser fra gammel og ny forskrift kombineres. Tiltaket må følge hele regelsettet i henholdsvis TEK10 eller denne forskriften. Det skal følge av søknaden til kommunen om TEK10 legges til grunn. Følger det ikke av søknaden at TEK10 er lagt til grunn, gjelder denne forskriften. Uavhengig kontroll og tilsyn mv. vil da gjennomføres med utgangspunkt i denne forskriften.

Til annet ledd

Veiledning

For prosjekter der prosjektering er påbegynt før ikrafttreden av denne forskriften 1. juli 2017, kan kommunen etter søknad godkjenne at TEK10 legges til grunn for tiltaket, selv om overgangsperioden etter første ledd er gått ut. I større prosjekter der prosjekteringen pågår over flere år vil kostnadene til omprosjektering kunne være betydelige. Kommunen er derfor gitt hjemmel til å tillate at tiltaket legger til grunn TEK10. Søknaden til kommunen må være begrunnet og dokumentert. Tillatelse forutsetter at bruk av forskriften ville føre til omfattende og kostbare omarbeidelser.

Ferie

12. des, 2018
Juleferie 2018
f.o.m. mandag 24.12 t.o.m. tirsdag 01.01
19. jun, 2018
Sommerferie 2018
f.o.m. tirsdag 03.07 t.o.m. søndag 29.07